Protectia Consumatorului

Atribuţiile ANPC în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

13-05-2015 Art. 3. -   (1) Autoritatea are următoarele atribuţii principale: 
   a) participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană; 
   b) asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor; 
   c) propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, precum şi interzicerea penalităţilor asimetrice dintre client şi prestatorul de servicii publice şi alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime; 
   d) elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor; 
   e) iniţiază, negociază şi participă, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri, protocoale şi alte înţelegeri interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, precum şi cu organisme neguvernamentale; 
   f) participă la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, conform competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 
   g) prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, la solicitarea acestora, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor; 
   h) desfăşoară activităţi de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate consumatorilor; 
   i) controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienicosanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare; 
   j) constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale; 
   k) controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic; 
   l) solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii; 
   m) coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor; 
   n) sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu; 
   o) efectuează, prin prelevări de probe din produsele alimentare şi nealimentare, analize şi încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate; 
   p) efectuează sau finanţează studii, teste comparative şi cercetări în domeniu cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţa publicului; 
   q) stabileşte relaţii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare şi certificare, inclusiv din străinătate, pentru realizarea de studii, cercetări şi teste comparative; 
   r) desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor persoane fizice cu privire la produsele şi serviciile destinate acestora; editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor; 
   s) sprijină asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege; 
   ş) sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a consumatorilor; 
   t) susţine înfiinţarea unor organisme de mediere în domeniul protecţiei consumatorilor; 
   ţ) informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice; 
   u) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în condiţiile legii; 
   v) desfăşoară activităţi de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor; 
   w) acordă consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru operatorii economici; 
   x) stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultanţă, cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare, alte servicii prestate în condiţiile legii; 
   y) stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, pentru activităţi de analiză, marcare şi expertizare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; 
   z) fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă; 
   aa) urmăreşte, potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate consumatorilor; 
   bb) asigură aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, ca autoritate desemnată; 
   cc) autorizează operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
   dd) stabileşte şi aprobă mărcile de certificare, de garanţie proprie şi de trasabilitate, pe bază de tarife proprii, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
   ee) efectuează expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
   ff) efectuează operaţiuni de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate; 
   gg) acordă consultanţă de specialitate şi sprijin în vederea realizării de coduri de conduită, la solicitarea operatorilor economici; 
   hh) instituie procedurile legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte; 
   ii) comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele, regulamentele şi deciziile comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate. 
   (2) Autoritatea controlează respectarea prevederilor regulamentelor emise de Comisia Europeană din domeniul său de competenţă. 
   (3) Autoritatea este punct naţional de contact pentru sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase - RAPEX între statele membre şi Comisie, în baza Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor - GPSD. 
   (4) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin actele normative pentru domeniul său de activitate. 
   (5) Taxele şi tarifele percepute de Autoritate se fac integral venit la bugetul de stat. 

www.anpc.ro